Nếu bạn don ’ t như trang chủ Google của bạn có một hình nền như Bing tìm kiếm, đó là một sửa chữa đơn giản – thay đổi các http:// trong thanh địa chỉ của bạn để https://

Lưu ý rằng bạn phải cũng sử dụng các www. tên miền phụ để làm việc này! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

Hiện nay việc thay đổi điều này sẽ đem lại nền trắng cổ điển bạn đã trưởng thành cho tình yêu, và đó là an toàn hơn! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.