Chúng tôi cung cấp ở bên ngoài tư vấn cho tất cả các nhu cầu CNTT, trong đó tài nguyên lập kế hoạch, thiết kế mạng, triển khai ứng dụng và nhiều hơn nữa! With extensive experience working with companies large and small to identify their needs you can count on our knowledge and expertise to develop working solutions that fit your budget and infrastructure. Khách hàng của chúng tôi vô cùng đa dạng…

 Read More →