Update: Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật 2011-003 mà nên loại bỏ hầu hết các trường hợp của phần mềm độc hại này tự động. Details about the removal process provided by this security patch can be found here. Bạn sẽ nhận được bản cập nhật này sẽ tự động sau khi máy tính của bạn sẽ kiểm tra bản cập nhật phần mềm hệ thống. Ngoài ra, Apple Support document HT4650 outlines Apple’s recommended…

 Read More →