Người sử dụng OS X Snow Leopard là lên ở cánh tay qua một cập nhật gần đây gây hư hại của họ itunes để thất bại, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →