Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart đã cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, quản lý dự án, lập trình, thiết kế web, và dịch vụ truyền thông mới ở Florida cho hơn một thập kỷ. Ngoài công việc của mình với các tổ chức và công ty tư nhân, ông đã góp phần đưa tin độc lập và báo chí. Mr. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →