Nếu bạn chạy một trang web thương mại điện tử và thông báo các đơn đặt hàng có vẻ bất thường chậm ngày hôm nay, nó có thể là rằng các khoản thanh toán đang không được xử đúng cách lý. MasterCard, Visa, Paypal, Amazon, và công ty khác đã cắt bỏ dịch vụ đến Wikileaks đã bị tấn công vào trang web của họ bằng các nhóm 4chan và “Chưa xác định người” who are using Direct Denial of…

 Read More →