It appears that the domain registrar Ascio Technologies has been targeted by a group of turkish hackers. Kết quả là, nhiều trang web bao gồm cả các tập đoàn lớn bao gồm cả Acer và United Parcel Service đang bị chuyển hướng, tạo cho họ sự xuất hiện của bị hack. While this does not affect the servers hosting data owned by the affected…

 Read More →