Sau Comodo ’ s không đúng cách cấp giấy chứng nhận để các trang web như Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Một giấy chứng nhận cho *. google.com đã được phát hành, và có vẻ là người nhận là chính phủ Iran. Nó là hiện nay không rõ ràng lý do tại sao chứng chỉ này được đưa ra, but it is…

 Read More →