Kung hindi mo nais ang iyong homepage ng Google sa pagkakaroon ng isang background image tulad Bing paghahanap, diyan ay isang simpleng ayusin – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdomain para sa mga ito sa trabaho! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →