ต่อ Comodo ’ s ออกไม่เหมาะสมของใบรับรองไปยังไซต์เช่น Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. ใบรับรองสำหรับ * มีออก google.com, และปรากฏว่า ผู้รับคือ รัฐบาลอิหร่าน. มันไม่ชัดเจนในปัจจุบันสาเหตุที่มีออกใบรับรองนี้, but it is…

 อ่านเพิ่มเติม→