మీకు లేకపోతే మీ Google హోమ్ బింగ్ అన్వేషణ వంటి ఒక నేపథ్యం చిత్రం కలిగి, సాధారణ పరిష్కరించడానికి ఉంది – మార్పు HTTP:// మీ స్థానాన్ని బార్లో https://

మీరు కూడా తప్పక ఉపయోగించాలి గమనించండి www. పని ఈ కోసం సబ్డొమైన్! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

ప్రస్తుతం ఈ మారుతున్న తిరిగి మీరు ప్రేమ కు పెరిగాయి క్లాసిక్ తెలుపు తెస్తుంది, మరియు అది మరింత సురక్షితం! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.