ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪತನ ಇದು ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ GainesvilleComputer.com ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಡೊಮೈನ್ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Whether they are trying to ‘borrow’ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲ. What I do know is this: a virus infection can rarely be…

 Read More →