თუ არა თქვენს Google გვერდი მქონე ფონის სურათის მსგავსად ბინგ ძებნა, არსებობს მარტივი სარემონტო – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdomain ამ მუშაობა! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →