OS X Leopard Ձյան օգտվողները են աճել - ին զենք ավելի վերջին փոփոխությունները, որոնք պատճառ են iTunes ձախողել, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →