اگر کامپیوتر شما به طور مداوم راه اندازی مجدد و یا روشن نمی شود و شما را اجرا ویروس مک آفی اسکن نرم افزار مشکل می تواند توسط بروز رسانی های اخیر به نرم افزار خود را ضد ویروس ایجاد می شود و آسان به این تعمیر.

 Read More →