تعدادی از مشتریان واژهنامه گوگل در حال تجربه مشکلات دسترسی به گوگل حستبلیغ یا خدمات پس از دابلکلیک حساب خود شده اند یا دگرگون مهاجرت به جدید گوگل زیرساخت واژهنامه. This problem leaves users with no place to turn and no resolution in sight with disturbing messages like: دسترسی غیر مجاز ما به خاطر مشکل پوزش می طلبیم, but…

 Read More →