پس از صدور نامناسب COMODO از گواهی به سایت های مانند گوگل, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. گواهی نامه برای google.com *. صادر شد, و به نظر می رسد که دریافت کننده است که دولت ایران. در حال حاضر مشخص نیست که چرا این گواهینامه صادر شد, but it is…

 Read More →