بسیاری از کاربران از دست رسانه ها را از دستگاه های لمسی خود را پس از ارتقا به 4.2 – تعمیر ساده می تواند از دست رفته خود را باز گرداندن آهنگ, فیلم ها, و عکس.

 Read More →