اگر شما در صفحه اصلی گوگل شما با داشتن یک تصویر پس زمینه مانند جستجوی بینگ را دوست ندارم, است حل ساده وجود دارد – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. زیر دامنه برای این کار! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →